Neoregelia Cheri Mignon
Click thumbnails for full size, scaled to a new window.

Neoregelia Cheri Mignon
Unknown parentage. <1984. B.Smith.
Ian Hook, 09/07. From Joyce Thomas as Cherry Mignon.

Updated 29/06/08